Autism

Awareness

Thailand

 


การใช้ภาษาและการสื่อสาร

 1. เมื่ออายุ 1 ขวบปี ยังไม่ส่งเสียงกูๆกาๆ

 2. เมื่ออายู 18 เดือนยังไม่พูดเป็นคำ

 3. หยุดพูดหลังจากเริ่มพูดเป็นคำแล้ว

 4. ในเด็กที่ไม่พูด ไม่มีการใช้สีหน้า ท่าทาง หรือ เสียงเพื่อทดแทนการพูดไม่ได้

 5. ไม่ทำท่าทางเพื่อประกอบการสื่อสาร เช่นโบกมือลา ชี้นิ้ว หรือส่ายหัว

 6. พูดท่องจำจากสิ่งที่เคยได้ยินโดยไม่มีความหมาย

 

การเข้ากับผู้อื่น

 1. ไม่แสดงทีท่าสนใจผู้อื่น แม้แต่บุคคลคุ้นเคย

 2. ไม่หันหน้าเมื่อถูกเรียกชื่อ

 3. ไม่สบตา

 4. ไม่เข้าใจน้ำเสียง สีหน้า หรือท่าทางของผู้อื่น

 5. ไม่รับทราบถึงความรู้สึกของผู้อื่น หรือไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมของเขาจะมีผลกับบุคคลรอบข้างอย่างไร

 6. ไม่สนใจที่จะเล่นกับเด็กอื่น


การเล่นที่หมกมุ่นซ้ำซ้อน

 1. แสดงพฤติกรรมซ้ำไปซ้ำมาและการเล่นหรือความสนใจในของเล่นที่ไม่ปกติ เช่น ชอบหมุนของเล่น เรียงของเป็นแถว วิ่งเป็นวงกลมซ้ำๆ หรือกลับไปกลับมา ชอบนั่งโยกตัว วิ่งตามขอบกำแพงและมองเส้นจากหางตา เป็นต้นหาก บุตรของคุณมีอาการบางอย่างที่ถูกกล่าวมาท่านควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวเด็ก เพื่อการวินิจฉัยอย่างละเอียดทันที ลักษณะเหล่านี้อาจแสดงถึงภาวะอื่นๆซึ่งอาจไม่ใช่ออทิสซึม การวินิจฉัยที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณเลือกแนวทางการบำบัดเด็กได้เหมาะสมมากขึ้นWelcome        About Us        Autism        Activities        Support Us        Our Friends

Red Flags of Autism


There are many signs of autism and it differs for each and every child. The behaviors may slowly becomes extinct or surfaced depends upon the current developmental stage of the child. All in all, these red flags had been categorized into 3 main groups.


 1. 1. Atypical developmental pattern or developmental delay in the use of language use and communications.

 2. 2. Atypical developmental pattern or developmental delay in social skills.

 3. 3. Repetitive and obsessive behavior in terms of language use and communications.Language and Communication


 1. 1 year of age: the child have not able to produce sounds

 2. 18 months: the child is unable to articulate a word.

 3. The child has became non-verbal even if s/he was able to speak before.

 4. In non-verbal children, they are unable to use facial expression, gestures, or sounds to communicate instead.

 5. They do not engage in gestures that assist with communications such as wave, pointing, or shake his or her head.

 6. They repeated words or phrases that they have heard even though it may be nonsense, meaningless, or irrelevant.


Socialization


 1. Exhibits no interest to interact with others even with those who they are familiar with.

 2. If their name is called, they may acknowledged but will not turn around.

 3. No eyes contact.

 4. They do not comprehend the undertone, facial expression, or gestures of others.

 5. They are unable to emphatized or comprehend the extend of the effects in which their behaviors has on others.

 6. They have no interest in playing with other children.


Repetitive and Stereotyped Play


The child exhibits repetitive behaviors and their interest lays in unusual play method such as spinning a toy in circular motion, aligning objects, run near the walls, and look at things from the corner of their eyes.


If your child exhibits some of the aforementioned behaviors, it is recommended that you contact the child's pediatrician for a thorough screening and diagnosis. The behaviors which your child exhibits may be evidence of a different condition that is not related to autism. Therefore, accurate diagnosis will help parents and guardians choose a suitable way to help your child.Red Flags        Diagnosis        Intervention     Resources

พฤติกรรมควรสังเกตุ

ลักษณะของออทิสซึมมีมากมายและอาจดูต่างกันระหว่างเด็กแต่ละคน พฤติกรรมอาจเปลี่ยนแปลงหายไปหรือเริ่มแสดงตัวตามช่วงการเจริญเติบโตของเด็ก ทั้งนี้ทั้งนั้นลักษณะหลักของออทิสซึมถูกแบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ๆคือ

 1. 1)การพัฒนาการที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปหรือล่าช้าทางด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร

 2. 2)การพัฒนาการที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปหรือล่าช้าทางด้านการเข้ากับผู้อื่น, และ

 3. 3)พฤติกรรมการเล่นที่หมกมุ่นและซ้ำๆซ้อนๆ การใช้ภาษาและการสื่อสาร